مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (216)

اختلال هماهنگی رشدی16 DCD چیست؟16 نام های دیگر17 چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟17مشکلات حرکتی17نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت17 مشکلات در ضمینه مهارتهای حرکتی ضعیف17 ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (218)

2-1-2-3-2- نظمعمومی412-1-2-3-3- اخلاقحسنه422-1-3- دورهقراردادی432-1-4- مسئولیتقراردادی442-1-5- ضرر452-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی472-2-1- دورهپیشقراردادی482-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی482-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی512-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی522-2-2-1- تعریفنظریه522-2-2-2- مبانینظریه552-2-2-2-1- آزادیقراردادی552-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار562-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی572-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی582-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی582-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی59فصلسوّم:انواعتعهّداتپیشقراردادی و اصول حاکم بر آن19طرحمطلب633-1- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی643-1-1- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن643-1-1-1- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی653-1-1-2- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی663-1-1-3- نتایجآزادیپیشقراردادی673-1-1-4- محدودهآزادیپیشقراردادی683-1-2- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن693-2- تعهّداتپیشقراردادی713-2-1- تعهّدبهداشتنحسننیّت713-2-2- تعهّدبهامانتداری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (219)

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:742-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)752-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:762-14) پیشینه تحقیق772-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:922-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی:942-17) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (207)

2-11-1- منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده:342-11-1-1-مرحله آگاهی342-11-1-2-مرحله اکتشاف342-11-1-3-مرحله گسترش342-11-1-4-مرحله تعهد352-11-1-5-مرحله زوال352-12- فرآیند ریزش مشتری352-12-1- رابطه بین وفاداری و رضایتمندی402-12-2- رابطه بین رضایت مشتری و رضایت کارکنان412-12-3- لزوم درک مشتری و سنجش نیازها و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (209)

معافیت‌های بشر دوستانه در چارچوب تحریم‌های همه جانبه اقتصادی، به عقیده فریده شایگان ، نه تنها ناکافی، بلکه بی‌رحمانه تلقی شده‌اند، زیرا اجازه تداوم تحریم ها و در نتیجه تداوم رنج مردم را می‌دهند. در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (211)

3-1-13- نفتانات مس (بر پایه آب)………………………… …………………………………………………41 3-1-14- بورون معدنی (بوراکس- اسید بوریک) SBX……………………….. …………………….43 3-1-15- دی سدیم اکتا برات تترا هیدرات DOT……………. ………………………………………..45 3-1-16- کلسیم برات ……………….. …………………………………….. …………………………………..46 3-1-17- برات روی……………… …………………………………….. ………………………………………..46 ادامه مطلب…

By 92, ago